Wetterhitparade Indien

Höchste Temperatur

1. Ahmedabad 45 °C
Neu-Delhi 45 °C
Agra 45 °C
4. Gaya 44 °C
Ludhiana 44 °C
Nagpur 44 °C
Neu-Delhi 44 °C
Allahabad 44 °C
9. Amritsar 43 °C
Gwalior 43 °C
Jaipur 43 °C
12. Lakhnau 42 °C

Stärkste Windböen

1. Jamnagar 47 km/h
2. Gwalior 36 km/h
Madras 36 km/h
4. Kalkutta / Kolkata 32 km/h
Bhubaneshwar 32 km/h
6. Jabalpur 29 km/h
7. Agartala 22 km/h
Bombay 22 km/h
Mumbai 22 km/h
10. Amritsar 18 km/h
Mangaluru 18 km/h
Coimbatore 18 km/h

Tiefste Temperatur

1. Dibrugarh 21 °C
2. North Lakhimpu 22 °C
3. Shiliguri 28 °C
Gauhati 28 °C
5. Kalkutta / Kolkata 31 °C
Bhubaneshwar 31 °C
7. Bengaluru 32 °C
Agartala 32 °C
Bombay 32 °C
Thiruvananthapuram 32 °C
Mumbai 32 °C
12. Mangaluru 33 °C

Tiefste Feuchtigkeit

1. Nagpur 9 %
2. Neu-Delhi 10 %
Agra 10 %
4. Jaipur 11 %
5. Udaipur Dabok 14 %
6. Ahmedabad 15 %
Neu-Delhi 15 %
8. Amritsar 16 %
Gwalior 16 %
Jabalpur 16 %
Allahabad 16 %
12. Ludhiana 17 %